Loading...

Behandling

Behandling

Orions behandling har en miljöterapeutisk grund. Vi lägger stor vikt på att anpassa behandlingen efter individen. Veckorna präglas av en väl genomtänkt struktur där alla vet vad som skall hända och när.  Vi arbetar med att kartlägga ungdomens egna önskningar och behov. Vi sätter tillsammans med den boende upp mål som är realistiska och nåbara. Vi inleder behandlingen genom att tillsammans med den boende göra en individuell genomförandeplan som vi sedan använder som arbetsredskap under hela behandlingsprocessen. Denna plan revideras var sjätte månad. Vi arbetar stegvis för att nå målen i genomförandeplanen för att ungdomen ska få lyckas med sin föresats och inte så ofta hamna i frustration över misslyckanden. Varje boende får en kontaktperson, vilken har ett särskilt ansvar för genomförandet av de planerade insatserna. Varje vecka har kontaktpersonen inplanerad tid med ungdomen då de kan samtala eller gör en aktivitet tillsammans utifrån dennes behov och önskemål.

Lågaffektivt bemötande

Orions personal anpassar kraven på den boende utifrån dennes dagsform och mående. Vi behåller lugnet i oroliga och stressade situationer för att hålla affektnivån nere. Det är personalens ansvar att hjälpa personen genom situationen. En nyckel till detta är att arbeta lågaffektivt.

Lågaffektivt bemötande utgår bland annat från att:

  • Personalens bemötande och reaktioner har en del i personens sammanbrott och kaos.
  • Är ett icke-konfronterande arbetssätt vid problemskapande beteende.
  • Vi undviker alla former av bestraffningar.
  • Personer som är oroliga eller upprörda har oftast väldigt hög känslointensitet, därför ska vi undvika att tillföra mer.
  • Oro, stress och sammanbrott beror ofta på för höga krav – utifrån personens perspektiv.
  • Merparten av kommunikation är icke-språklig, därför arbetar vi med att medvetengöra vilka signaler vi sänder ut med vårt kroppsspråk. Vi försöker att ha en avslappnad och öppen hållning.
  • Vi försöker att ha ett neutralt ansiktsuttryck, vi stirrar inte på den boende.
  • Vi talar sakta, lugnt eller inte alls. Vi skäller och diskuterar inte.
  • Vi rör oss sakta och förutsägbart.

De som bor på Orion ansvarar med stöd ifrån personalen för städning av sitt rum och för tvätt av sina kläder. De deltar i matlagningen i det gemensamma köket och får stegvis bli mer självständiga. Vi har veckomöten där personal och boende samlas för att ungdomarna ska få möjlighet att framföra sina individuella önskemål gällande mat och aktiviteter. Vi diskuterar även frågor gällande exempelvis tolerans, hänsynstagande och konfliktlösning.

Samtal med psykolog erbjuds 1 gång i veckan.

Aktiviteter

Vår ambition är att kunna möta varje individs behov och planera in aktiviteter efter boendes önskemål och förmåga. Vi ger också ungdomarna möjlighet att upptäcka nya intresseområden och att prova nya saker. Exempel på aktiviteter är skidåkning, styrketräning, klättring, simning, bowling, fiske, bio, bordtennis, fotboll, tennis mm.

Arbetsträning

Arbetsträning erbjuds på arbetsplatser ute i samhället.

Skolgång

Skolgång erbjuds via traditionell skola genom det samarbete vi har med grund- och gymnasieskolorna på orten.

Samverkan med placeringsansvarig

Samverkan med placerare sker regelbundet genom behandlingskonferenser efter önskemål och behov.

Anhöriga

Anhöriga har möjlighet att komma på besök. Informativ kontakt med verksamheten kan ske när så önskas under hela placeringstiden.